Referendum w Wadowicach

plakat referendum_

Członkowie Inicjatywy Wolne Wadowice zawiązali grupę inicjatywną, której celem jest zebranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum za odwołaniem Rady Miejskiej i Burmistrza Wadowic przed końcem kadencji. Czy mieszkańcy są gotowi, aby pozbyć się samorządu, który kompromituje Wadowice przed całą Polską?

Tydzień temu grupa inicjatywna w składzie: Zofia i Anna Siłkowskie (emerytki, córki przyjaciela Karola Wojtyły, same blisko z nim związane ), inż. Bolesław Kot (emeryt, społecznik, były pracownik UM Wadowice), Leon Jamrożek (przedsiębiorca, działacz opozycyjny), Tadeusz Szczepański (emeryt, były dyrektor Liceum im. M. Wadowity), Krzysztof Zmysłowski (działacz lokalny), Zbigniew Jurczak (regionalista, muzyk, radny powiatowy), Kamil Świątek (lektor języka angielskiego, były nauczyciel w ZSP nr 3 w Wadowicach) oraz dr Mateusz Klinowski (aktywista, nauczyciel akademicki, radny miejski), poinformowała o organizacji zbiórki podpisów.

Wcześniej lokalni liderzy opinii spytali mieszkańców o ich zdanie na temat ewentualnego wcześniejszego odwołania organów gminy. Zdecydowana większość biorących udział w sondzie opowiedziała się za organizacją referendum (wyniki sondy).

Ulotka s.1Trwa zbiórka podpisów, która potrwa do 17 sierpnia. Każdy podpis jest ważny. Organizatorzy muszą zebrać ok. 3.200 podpisów, aby referendum zostało zwołane. Podpisy są tajne i dostępne wyłącznie do wglądu Komisarza Wyborczego w Krakowie. Podpisać może się każdy dorosły mieszkaniec Gminy Wadowice. W razie wątpliwości organizatorzy udzielają potrzebnych wyjaśnień.

Inicjatorzy referendum liczą na Państwa wsparcie – w tym również pomoc przy zbieraniu podpisów. Jeżeli chcecie Państwo zbierać podpisy w kręgu własnych znajomych, wszelkich informacji można zasięgnąć w biurze Inicjatywy Referendalnej, ul. Mickiewicza 14, Wadowice lub dzwoniąc na nr. tel. 516 285 901.

Każda lista z podpisami jest numerowana i opatrzona pieczęcią stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice, wskazana na niej jest również osoba odpowiedzialna za prawidłowość procesu zbierania podpisów.

Przedmiotem referendum będzie odwołanie organów Gminy Wadowice – Rady Miejskiej oraz Burmistrza Wadowic. Będzie ono polegać na odpowiedzi na dwa pytania:

1. Czy jesteś za odwołaniem przed końcem kadencji Burmistrza Wadowic?

2. Czy jesteś za odwołaniem przed końcem kadencji Rady Miejskiej Wadowic?

Uzasadnieniem zamiaru odwołania burmistrz Ewy Filipiak jest:

1. Zmarnowanie szansy na rozwój Wadowic:

 – Brak odpowiedniego wykorzystania środków Unijnych – biorąc pod uwagę wykorzystanie funduszy unijnych od 2007 r. Wadowice zajęły 156 miejsce, Andrychów 78 miejsce, a Zator 8 miejsce na 182 gminy małopolskie.

– Brak stworzenia spójnej polityki i oferty turystycznej dla Wadowic, z wykorzystaniem międzynarodowej marki, jaką Gmina uzyskała dzięki wyborowi Karola Wojtyły na papieża.

– Brak zdecydowanych działań zapobiegających izolacji Wadowic – erozja połączeń kolejowych, upadek projektu BDI w korzystnym wariancie.

2. Rażąca niegospodarność:

– Niekończąca się, nieudolna rewitalizacja centrum Wadowic ze skandalami w tle.

– Prowadzenie działalności gospodarczej wbrew ustawie w postaci płatnego parkingu ze znaczną szkodą dla gminy (dotychczas prawie 388 tys. zł).

3. Działanie na szkodę Gminy Wadowice:

– Zawarcie niekorzystnej dla Gminy umowy dzierżawy nieruchomości w centrum miasta bez przetargu, z czym wiążę się strata ponad 1.5 mln zł.

– Dążenie do prywatyzacji gminnego wysypiska (utrata kontroli nad majątkiem wartym nominalnie prawie 6 mln zł).

ulotka s.24. Działanie na szkodę lokalnych przedsiębiorców: potwierdzone orzeczeniami sądowymi, co grozi koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania przez Gminę.

5. Prywatny, partyjny folwark w Urzędzie Miasta:

– Upartyjnienie Urzędu Miasta – wadowickie PO i PiS to urzędnicy burmistrz, członkowie tych samych rodzin, w tym jej własnej rodziny.

– Lokalni dziennikarze to pracownicy burmistrz: Marcin Płaszczyca (Wadowice24), Władysław Bieniek (Internetowa Telewizja Wadowice), Krzysztof Kopacz (Wiadomości Powiatowe) –podważa to wiarygodność i rzetelność mediów w sprawach lokalnych.

– Zakup mieszkania w centrum Wadowic dla koleżanki burmistrz, szefowej Miejskiej Komisji Wyborczej w centrum, podczas gdy ponad 100 rodzin nie może doczekać się mieszkania komunalnego.

– Zatrudnienie na specjalnie stworzonym stanowisku pracy adwokata Bartosza Almerta – syna wiceprezes Sądu Rejonowego, który jednocześnie jest obrońcą burmistrz w procesie karnym toczącym się przed tym sądem, co rodzi poważne wątpliwości co do bezstronność wymiaru sprawiedliwości.

– Burmistrz okłamuje radnych i mieszkańców w swoich oficjalnych wystąpieniach.

Uzasadnieniem zamiaru odwołania Rady Miejskiej Wadowic jest:

 1. Nieprawidłowości w pracy organu:

– Niekompetentne kierownictwo Rady Miejskiej i poszczególnych komisji.

– Rażące naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – nie rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców w sposób przewidziany prawem.

– Uniemożliwianie mieszkańcom współuczestnictwa w rządzeniu gminą – odrzucenie projektów zmian w Statucie Gminy umożliwiających mieszkańcom wypowiadanie się w czasie obrad mieszkańcom oraz składanie obywatelskich projektów uchwał.

– Brak właściwego nadzoru nad działalnością burmistrza ze strony Komisji Rewizyjnej.

– Utrudnianie zaangażowanym radnym sprawowanie mandatu, odrzucanie projektów uchwał bez dyskusji, sporządzanie protokołów w sposób nieodpowiadający rzeczywistemu przebiegowi sesji (fałszowanie przebiegu sesji)

2. Większość składu Rady Miejskiej to radni uzależnieni finansowo od środków gminnych, a przez to sprawowanie przez nich mandatu w interesie mieszkańców jest fikcją – radni w ogóle nie zabierają głosu w czasie obrad, obrady zwoływane są rzadko, radni nie opracowują żadnych projektów uchwał.